BFGoodrich

Pravidla

Pravidla akce a soutěže „Be the Real One“

(dále jen „Pravidla“)

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem akce a soutěže „Be the Real One“, dále příslušně jako „Akce” a „Soutěž”, a společně jako „Akce” je Michelin Hungaria se sídlem: Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsaná v rejstříku podnikatelů pod číslem 5-09-062150, adresa obchodní pobočky: H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko - pro účastníky z České republiky, která rovněž sponzoruje odměny v akci a soutěži (dále jen „Michelin” nebo „Pořadatel”).
 2. Akce se pořádá na území České republiky.
 3. Akce bude probíhat od 04. května 2020 do 31. července 2020, registrace do Akce je platná od 04. května 2020 do 15. srpna 2020.
 4. Cílem Akce je propagace pneumatik pro nákladní vozy značky BFGoodrich (dále jen: „pneumatiky BFGoodrich“), uvedené v Příloze č. 1 Pravidel.
 5. Účelem Akce není ztížit přístup na trh jiným subjektům nabízejícím k prodeji výrobky, které svým typem odpovídají výrobkům z nabídky Michelin, zejména podmínky pro účast v akci nejsou žádným způsobem závislé na množství výrobků jiných subjektů zakoupených během trvání Akce nebo po jejím skončení.
 6. Pořadatel informuje, že v souladu s předpisy daňových zákonů je podnikatel, jemuž vznikl příjem, plátcem daně z příjmu z plnění, která představují příjem z podnikatelské činnosti. Účastníci Akce, pro něž plnění obdržené v rámci Akce představuje příjem z podnikatelské činnosti, jsou povinni odvést daň z příjmu podle příslušných zásad zdanění podnikatelské činnosti. Pořadatel informuje, že neposkytuje Účastníkům, o kterých je řeč, žádné daňové informace.

 

2. ÚČASTNÍCI

 1. Promoční akce je určena výhradně pro podnikatele, jejichž podnikatelská činnost probíhá na území České republiky, kteří jsou zaregistrovaní na platformě MyPortal Michelin dostupné na adresehttps://myportal.michelingroup.com (dále jen „platforma MyPortal“) a kteří v době trvání Programu vlastním jménem zakoupí pneumatiky BFGoodrich, a to na vybraných prodejních místech (dále jen „Prodejní místa“), jejichž seznam se nachází na stránkách program.transport.bfgoodrich.cz (dále jen „Webové stránky“). Ti jsou dále společně nazýváni „Účastníky“ a samostatně jako „Účastník“.
 2. Pořadatel si vyhrazuje, že v případě kupních smluv uzavíraných mezi prodejním místem a právnickou osobou nebo organizační jednotkou se za osobu zastupující právnickou osobu považuje osoba podepisující jménem kupujícího fakturu – daňový doklad (VAT) dokladující prodej a jestliže podpis kupujícího nebyl přiložen na faktuře – daňovém dokladu (VAT), pak osoba potvrzující převzetí zakoupených pneumatik BFGoodrich.
 3. Akce se nemohou účastnit pracovníci ani zástupci Michelin, a to včetně obchodních zástupců, a ani členové rodin uvedených osob. Členy rodiny se rozumějí: příbuzní v přímé linii vzestupné, sestupné, sourozenci, manželé a manželky, manželé a manželky sourozenců, rodiče manželů a manželek, bratranci a sestřenice a osoby ve vztahu vzniklém osvojením;
 4. Pro splnění podmínek uvedených v § 2 bodě 1 podmiňujících účast v Akci musí Účastník v průběhu Akce:
  1. jednorázově v období od 04. května 2020 do 31. července 2020 koupit v prodejním místě minimálně 4 (čtyři) kusy pneumatik BFGoodrich téhož druhu;
  2. zaregistrovat se v období od 04. května 2020 do 15. srpna 2020 na internetové stránce;
  3. připojit během registrace sken nebo fotografii faktury – daňového dokladu (a uchovat si jejich originál nebo kopii do doby ukončení Akce) potvrzující nákup uvedený v bodě a) výše, z jejichž obsahu vyplývá, že předmětem koupě byly minimálně 4 (čtyři) kusy pneumatik BFGoodrich, a dále že jejich nákup proběhl v období od 04. května 2020 do 31. července 2020.
 5. K účasti v Akci opravňuje pouze jednorázová koupě 4 (čtyř) kusů pneumatik BFGoodrich, přičemž podle Pravidel se jednorázovou koupí rozumí koupě potvrzená jednou fakturou – daňovým dokladem (VAT).
 6. Při registraci na internetové stránce je Účastník Akce povinen:
  1. seznámit se a souhlasit s podmínkami Pravidel;
  2. souhlasit se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů pro potřeby Akce;
  3. uvést své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, přesnou adresu bydliště (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, obec) a číslo mobilního telefonu;
  4. vybrat jednu ze tří odměn uvedených v § 3 bodě 1 Pravidel;
  5. uvést název a přesnou adresu prodejního místa, kde proběhl nákup a montáž pneumatik BFGoodrich;
  6. zaslat pomocí aplikace na internetové stránce sken nebo fotografii faktury – daňového dokladu (VAT), které dokládají koupi uvedenou v § 2 bod 4 a) a b) a § 2 bod 5. Pořadatel uvádí, že aplikace na webových stránkách může technicky zpracovat přílohu ve formátech: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, PDF, která není větší než 5 MB. Přílohy větší než 5 MB aplikace nepřijme;
  7. v případě zájmu o účast v Soutěži – odpovědět na soutěžní otázku „Proč jsem si vybral značku BFGoodrich pro svůj nákladní vůz?“ v soutěžní aplikaci na internetové stránce. Soutěžní odpověď nesmí být delší než 800 znaků.
 7. Michelin nenese odpovědnost za to, že osoba, jež se do Akce přihlašuje, uvede nepravdivé nebo neúplné osobní údaje. Michelin rovněž nenese odpovědnost za špatné vyplnění formuláře na internetové stránce.
 8. V souvislosti s koupí uvedenou v § 2 bodě 4 a) a § 2 bodě 5 se lze zúčastnit Akce pouze jednou, a to bez ohledu na počet zakoupených pneumatik BFGoodrich.
 9. Účast v Akci je dobrovolná a znamená vyjádření souhlasu s ustanoveními Pravidel.
 10. Účastník bude diskvalifikován a vyloučen z účasti v Akci v případě, že svým jednáním porušuje ustanovení Pravidel, dobré mravy nebo veřejný pořádek. V takovém případě ztrácí Účastník také nárok na odměnu.
 11. V případě, že bude mít Pořadatel odůvodněné podezření ohledně pravosti zaslané faktury – daňového dokladu (VAT), může být Účastník vyloučen z účasti v Akci a ztrácí právo na odměnu.

 

3. ZÁSADY AKCE A ODMĚNY

 1. Pořadatel stanovil v Akci výběr 1 (jedné) odměny z níže uvedených:
  1. měřič tlaku v pneumatikách v hodnotě 309 CZK (tři sta devět českých korun);
  2. powerbanka v hodnotě 446 CZK (čtyři sta čtyřicet šest českých korun);
  3. batoh v hodnotě 416 CZK (čtyři sta šestnáct českých korun);
   – dále označované jednotlivě jako „odměna“ nebo společně jako „odměny“, s tou výhradou, že není-li zvolená odměna dostupná, může si Účastník vybrat jednu z ostatních odměn, případně nebude-li druhá zvolená odměna také dostupná, dostane Účastník tu odměnu, která zůstává dostupná.
 1. Odměny obdrží Účastníci, kteří splnili podmínky účasti v Akci uvedené v Pravidlech, včetně toho, že se správně a v souladu s § 2 bodem 4 b) a c) Pravidel registrovali na internetové stránce.
 2. Odměny bude vydávat Pořadatel, který na vlastní náklady pošle odměnu na adresu Účastníka uvedenou v průběhu registrace na internetové stránce, a to nejpozději do 15. září 2020.
 3. Osoby, které budou oprávněny obdržet odměny, budou Pořadatelem informovány o odměně formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou Účastník uvedl při registraci v Akci, a to ve lhůtě do 01. září 2020. Pořadatel si vyhrazuje právo na dodatečné telefonické informování Účastníka o odměně formou zavolání na telefonní číslo, které Účastník uvedl v souvislosti s registrací do Akce.
 4. Není-li odměna dostupná, Pořadatel o tom informuje e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu sdělenou Účastníkem při registraci v Akci, kde upozorní na možnost vybrat si odměnu z dostupných a tyto dostupné odměny představí.
 5. Pokud osoby, které získaly odměny, nesplňují podmínky uvedené v Pravidlech, ztrácejí právo na odměnu.
 6. Odměny určené na Akci nelze vyměnit za peněžní ekvivalent ani za odměny jiného druhu.
 7. Účastníci Akce nemohou převést právo na získání odměny na třetí osoby.

 

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE A DOPLŇKOVÉ ODMĚNY

 1. Součástí akce je Soutěž, v rámci které Michelin stanovil 6 (šest) doplňkových odměn, a to Apple iPhone 11 Pro 256 GB Space Gray v hodnotě [30543 CZK bez DPH (slovy: třicet tisíc pět set čtyřicet tři koruny české) každý – dále jen „doplňkovou odměnu / doplňkové odměny“.
 2. Soutěže o doplňkové odměny se účastní všichni Účastníci, rozdělení do 3 skupin podle bodu 5 níže, kteří se správně, v souladu s § 2 bodem 4 b) a c) Pravidel registrovali na internetové stránce a odpověděli na otázku v soutěžní aplikaci (dostupné na internetové stránce). Soutěžní odpovědi musí být zaslány v době od 04. května 2020 do 15. srpna 2020. Odpovědi poskytnuté po uplynutí této lhůty nebudou zařazeny do Soutěže.
 3. Za účelem vyhodnocení Soutěže povolá pořadatel soutěžní komisi skládající se ze tří představitelů pořadatele (dále jen „Komise“).
 4. Komise vyhodnotí všechny soutěžní odpovědi zaslané ve stanovené lhůtě a vybere – se zohledněním kritéria kreativity a originality – 6 (šest) soutěžních odpovědí Účastníků ze všech přihlášených do Soutěžev rámci skupin Účastníků uvedených v bodě 5 a autorům nejlepších odpovědí v rámci dané skupiny udělí odměny.
 5. Doplňkové odměny budou uděleny Účastníkům, kteří zakoupili pneumatiky BFGoodrich v prodejních místech v rámci 3 samostatných skupin Účastníků, a to podle níže uvedeného schématu:
  1. síť Euromaster Česká republika – 3 doplňkové odměny;
  2. ostatní prodejní místa, jež nejsou součástí sítě Euromaster Česká republika – 3 doplňkové odměny.
 6. Komise vyhodnotí všechny zaslané soutěžní odpovědi ve lhůtě do 26. srpna 2020 a vybere vítěze doplňkových odměn. Výsledky Soutěže budou vyhlášeny na internetové stránce do 01. září 2020. Ze zasedání soutěžní komise bude pořízen protokol.
 7. Účastník Soutěže účastí v Soutěži prohlašuje, že má výhradní a neomezená autorská práva na odpověď na soutěžní otázku, která je projevem jeho vlastní individuální tvorby originální povahy a je prostá fyzických a právních vad, jakož i nároků třetích stran. Pokud by se prohlášení uvedené výše ukázalo být v rozporu s faktickým a/nebo právním stavem, odesílatel odpovědi nese výhradní a úplnou odpovědnost a prohlašuje, že uhradí všechny škody, které v souvislosti s touto skutečností Pořadatel utrpí, zejména pak škody související s nároky třetích stran. V situaci uvedené výše bude navíc Účastník diskvalifikován a vyloučen z další účasti v Soutěži a je povinen neprodleně vrátit doplňkovou odměnu, kterou mu Pořadatel udělil, případně její ekvivalent.
 8. Vítězové soutěže budou informováni o výhře e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu sdělenou Účastníkem při registraci do soutěže, a to do 7 dnů od data vyhlášení výsledků Soutěže na internetové stránce. Pořadatel si vyhrazuje právo navíc telefonicky informovat Účastníka o vítězství, a to na telefonním čísle sděleném Účastníkem při registraci do Soutěže.
 9. Aby Účastník, jehož soutěžní odpověď byla vybrána, dostal odměnu, musí do 7 dnů od data, kdy obdržel e-mailovou informaci, o níž se hovoří v předchozím bodě, zaslat Pořadateli jako přílohu e-mailu sken faktury – daňového dokladu (VAT) potvrzující, že provedl nákup splňující podmínky uvedené v § 2 bodě 4 a) a §2 bodě 5, zaregistrovaný na internetové stránce, a dále potvrdit údaje nezbytné pro vydání doplňkové odměny. V případě, že Účastník nebude moci předložit fakturu – daňový doklad (VAT), anebo bude mít Pořadatel odůvodněné podezření ohledně pravosti zaslané faktury – daňového dokladu (VAT), může být Účastník vyloučen z účasti v Soutěži.
 10. Doplňkové odměny budou vítězům předány způsobem, na kterém se dohodnou s Pořadatelem, nejpozději do 15.  září 2020.
 11. Pokud vítězové doplňkových odměn nesplní podmínky uvedené v § 2 bodech 1-6 výše anebo nepředloží fakturu – daňový doklad (VAT), případně nepotvrdí svoje údaje, nesdělí informace nezbytné pro vydání odměny, ztrácejí na doplňkovou odměnu právo. Pořadatel může v tom případě rozhodnout o tom, že přizná doplňkovou odměnu jiné osobě, jejíž odpověď na soutěžní otázku vybere soutěžní komise.
 12. Doplňkové odměny určené do Soutěže nelze vyměnit za peněžní ekvivalent ani za odměny jiného druhu.
 13. Účastníci Soutěže nemohou převést právo na získání odměny na třetí osoby.

 

5. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Reklamace týkající se průběhu Akce a vydání odměn mohou být oznamovány písemně, doporučeným dopisem na adresu Pořadatele nebo e-mailovou zprávou na adresu michelin@publicis.pl do 15. listopadu 2020 s přípisem / předmětem zprávy „Michelin – Be the Real One – reklamace”. Pro dodržení lhůty pro podání reklamace je rozhodující datum podání doporučeného dopisu obsahujícího reklamaci.
 2. Právo podat reklamaci týkající se průběhu Akce je vyhrazeno pouze Účastníkům Akce.
 3. Písemná reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení Účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a příčinu reklamace.
 4. Reklamace uvedené v bodě 1 výše budou Pořadatelem posouzeny ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Pořadateli.
 5. Účastníkovi bude rozhodnutí Pořadatele oznámeno doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou v reklamaci nebo odpovědi na e-mailovou zprávu obsahující reklamaci, ve lhůtě 7 dnů od data posouzení reklamace.

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje, které Účastníci uvedli při registraci do Akce, bude zpracovávat správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES na základě souhlasu, který Účastník poskytne, pro potřeby a za účelem průběhu Akce, včetně pro potřeby předání odměn a doplňkových odměn, na které mají Účastníci právo podle zásad uvedených v Pravidlech, spojení se s Účastníkem, rovněž telefonicky, za účelem ověření koupě pneumatik BFGoodrich, spojení se s Účastníkem, rovněž telefonicky, za účelem potvrzení údajů uvedených při registraci do Akce a vyřešení případných reklamací a pro daňové vyúčtování – čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje Účastníků mohou být rovněž zpracovávány pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce osobních údajů, tj. pro archivní (důkazní) účely pro zabezpečení informací pro případ právní nutnosti prokázat fakta, za účelem případného zjištění stavu, vymáhání nároků nebo obrany před nimi, za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a stanovení kvality péče, podle principů uvedených v předpisech Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. čl. 6, odst. 1 písm. f).
 3. Za účelem realizace cílů zpracování osobních údajů Účastníka budou od něj získávány tyto kategorie osobních údajů:
  1. jméno a příjmení;
  2. e-mailová adresa;
  3. číslo telefonu;
  4. adresa provozované podnikatelské činnosti – v případě podnikajících fyzických osob;
  5. firma – v případě podnikajících fyzických osob;
  6. DIČ – v případě podnikajících fyzických osob;
  7. ostatní údaje, které budou uvedeny na faktuře – daňovém dokladu (VAT) dokládající nákup opravňující k účasti v akci.
 4. Účastník může rovněž vyjádřit souhlas se zasláním na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Akce obchodních informací, které obsahují nabídku společnosti Michelin, na základě čl. 10 odst. 1 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.
 5. Správcem osobních údajů je Michelin Hungaria, se sídlem Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 NyíregyházaBottyán J. u. 15, zapsaná v rejstříku podnikatelů pod číslem 5-09-062150, adresa obchodní pobočky: H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko –
 6. Kontaktní údaje správce osobních údajů jsou: e-mailová adresa:
  KONTAKT_IODO@michelin.com nebo dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu trvání Akce, včetně doby nezbytné k přezkoumání případných reklamací Účastníků nebo do chvíle, kdy Účastník vznese námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo do chvíle, kdy odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
 8. Účastník poskytuje své osobní údaje pro potřeby účasti v Akci dobrovolně, ale jejich poskytnutí je pro účast v Akci nezbytné, včetně pro získání odměn, na něž bude mít Účastník právo podle principů uvedených v Pravidlech.
 9. Michelin dále informuje, že osobní údaje Účastníků jsou poskytovány na základě příslušné smlouvy o svěření osobních údajů pro zpracování marketingové agentuře Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa) a Michelin Polska S.A. se sídlem v Olsztynu (ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn), v rozsahu a za účelem uvedených výše. Svěření osobních údajů ke zpracování bude prováděno s využitím nezbytných bezpečnostních opatření.
 10. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru.
 11. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Michelin informuje o těchto právech Účastníků, která se jich týkají:
  1. právo na přístup k osobním údajům a obdržení jejich kopie;
  2. právu na opravu svých údajů;
  3. právo na výmaz ‒ pokud Účastník soudí, že není důvod, aby Michelin zpracovával jeho osobní údaje;
  4. právo na omezení zpracování – Účastník může požadovat, aby Michelin omezil zpracování údajů výhradně na jejich uchovávání nebo vykonávání činnosti domluvených s Účastníkem v případě, kdy Účastník soudí, že údaje, které Michelin drží, jsou nesprávné nebo jsou zpracovávány bez právního základu nebo nechce, aby údaje byly odstraněny, protože je potřebuje k zjištění či vymáhání nároků nebo obrany před nimi nebo na dobu podané námitky;
  5. právo na přenositelnost údajů, to znamená obdržení osobních údajů od společnosti Michelin, které se týkají Účastníka a poskytl je společnosti Michelin v souvislosti s účastí v Akci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a rovněž uložení společnosti Michelin, aby údaje zaslala jinému subjektu, který Účastník uvede, pokud to bude technicky možné;
  6. právo podat námitku proti zpracování údajů ‒ vzhledem k zvláštní situaci Účastníka, pokud Michelin nedoloží, že účely zpracování údajů jsou nadřazené účastníkovým právům nebo že Michelin údaje nutně potřebuje ke stanovení a vymáhání nároků nebo obrany před nimi;
  7. právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku, přičemž není ovlivněna zákonnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 12. Navíc Michelin připomíná právo podat stížnost k řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového orgánu bdícího nad ochranou osobních údajů, pokud Účastník usoudí, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 13. Svá práva můžete uplatňovat na e-mailové adrese: KONTAKT_IODO@michelin.com nebo dataprivacy_EUC@michelin.com. Michelin má právo na zjištění totožnosti osoby před přistoupením k uplatnění jejích práv.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vzniklé z plnění závazků spojených s Akcí bude řešit příslušný soud podle obecné příslušnosti.
 2. Právem příslušným pro Akci a posuzování práv a povinností je české právo.
 3. Zásady Akce vymezují výhradně Pravidla a bezpodmínečně platné právní předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou informativní povahy.
 4. Nedílnou součástí Pravidel je příloha – Seznam pneumatik BFGoodrich zařazených do Akce „Be the Real One”.
 5. Pravidla jsou dostupná v době trvání akce v sídle Pořadatele, v sídle Obchodního ředitelství Michelin Polska S.A. ve Varšavě, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, a na internetové stránce.

 

Příloha 1 ‒ Seznam pneumatik BFGoodrich, na které se Program vztahuje

 

VZOREK

ROZMĚRY

CAI

ROUTE CONTROL T

8.25R15

188237

ROUTE CONTROL S

8.5R17.5

423902

ROUTE CONTROL D

205/75R17.5

465545

ROUTE CONTROL S

205/75R17.5

614228

ROUTE CONTROL D

215/75R17.5

198312

ROUTE CONTROL S

215/75R17.5

901831

ROUTE CONTROL T

215/75R17.5

957621

ROUTE CONTROL S

225/75R17.5

141889

ROUTE CONTROL D

225/75R17.5

679547

ROUTE CONTROL S

235/75R17.5

056738

ROUTE CONTROL T

235/75R17.5

853105

ROUTE CONTROL D

235/75R17.5

873447

ROUTE CONTROL S

245/70R17.5

112597

ROUTE CONTROL D

245/70R17.5

870944

ROUTE CONTROL T

245/70R17.5

905050

ROUTE CONTROL D

245/70R19.5

514320

ROUTE CONTROL S

245/70R19.5

698413

ROUTE CONTROL D

265/70R19.5

204085

ROUTE CONTROL T

265/70R19.5

397877

ROUTE CONTROL S

265/70R19.5

520276

ROUTE CONTROL S

285/70R19.5

279040

ROUTE CONTROL T

285/70R19.5

559461

ROUTE CONTROL D

285/70R19.5

922022

ROUTE CONTROL T

435/50R19.5

539247

ROUTE CONTROL S

11R22.5

907751

CROSS CONTROL D

12R22.5

245880

CROSS CONTROL S

12R22.5

630986

ROUTE CONTROL S

12R22.5

658152

ROUTE CONTROL D

12R22.5

971451

CROSS CONTROL D2

13R22.5

425791

CROSS CONTROL S2

13R22.5

487756

CROSS CONTROL S

13R22.5

621266

CROSS CONTROL D

13R22.5

920087

URBAN CONTROL S

275/70R22.5

643815

ROUTE CONTROL S

275/70R22.5

900960

ROUTE CONTROL D

295/60R22.5

640269

ROUTE CONTROL D

295/80R22.5

146722

CROSS CONTROL S

295/80R22.5

204629

CROSS CONTROL D

295/80R22.5

284008

ROUTE CONTROL S

295/80R22.5

831378

ROUTE CONTROL S

315/60R22.5

615923

ROUTE CONTROL D

315/60R22.5

727819

ROUTE CONTROL S

315/70R22.5

374608

ROUTE CONTROL D

315/70R22.5

862871

ROUTE CONTROL S

315/80R22.5

349475

CROSS CONTROL S2

315/80R22.5

363888

ROUTE CONTROL D

315/80R22.5

431510

CROSS CONTROL S

315/80R22.5

679678

CROSS CONTROL D

315/80R22.5

774297

CROSS CONTROL D2

315/80R22.5

873233

ROUTE CONTROL T

385/55R22.5

460307

ROUTE CONTROL S

385/55R22.5

522244

ROUTE CONTROL S

385/65R22.5

410923

ROUTE CONTROL T

385/65R22.5

743370

CROSS CONTROL T

385/65R22.5

829690

CROSS CONTROL S

385/65R22.5

929228